Stawki ryczałtu w PIT-28

Stawki ryczałtu w PIT-28

Przychody wykazywane przez podatników w rocznej deklaracji rozliczeniowej PIT-28 mogą być opodatkowane różnymi stawkami podatku zryczałtowanego w zależności od rodzaju działalności. Ryczałt nalicza się od przychodów z działalności niepomniejszonych o koszty tej działalności według odpowiednich stawek, przypisanych przez ustawodawcę d rodzaju działalności.

Wysokość stawki ryczałtu w zależności od rodzaju działalności

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązujące do rozliczenia PIT- 28 za 2016  rok są zróżnicowane od 20 % do 2% i wynoszą: 20 %, 17 %, 8,5 %, 5,5 %, 3% i 2%. Możliwe jest obliczanie podatku ryczałtowego według jednej z powyższych stawek. Jeśli jednak przedsiębiorca w swojej działalności uzyskuje  przychody podlegające opodatkowaniu różnymi stawkami, ryczałt od przychodów ustala oddzielnie dla tych przychodów według przewidzianych dla nich ustawą wysokości stawek.

Aby możliwe było przyporządkowanie przychodów do danego rodzaju działalności i obliczenie podatku w zeznaniu rocznym PIT 28 według właściwej stawki,  przedsiębiorca powinien wspierać się w trakcie roku prowadzeniem odpowiedniej ewidencji przychodów.

Przykładowo :

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:

20% stawka ryczałtu dotyczy przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów, czyli pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywa­nej osobiście, wyłącznie na rzecz osób fizycznych przez:

 • lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii,
 • techników dentystycznych,
 • felczerów, położne, pielęgniarki,
 • tłumaczy,
 • nauczycieli korepetytorów w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzie­laniu lekcji na godziny.

17% stawka dotyczy działalności gospodarczej w zakresie:

 • usług parkingowych, hotelarskich, oprogra­mowania, fotograficznch,
 • reprodukcji komputerowych nośników informacji, doradztwa w zakresie sprzę­tu komputerowego, obsługi centrali radio-taxi,
 • pośrednictwa w handlu hur­towym, w sprzedaży hurtowej po­jazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich, w sprzedaży motocykli oraz części i akce­soriów do nich, organizacji wyjazdów turystycznych

8,5% stawka stosowana jest w przypadku:

 • działalności usługowych, w tym niektórych gastronomicznych,
 • wy­twarzania przedmiotów (wy­robów) z materiałów powierzo­nych
 • prowizji ze sprzedaży komisowej, dla kol­portera prasy
 • najmu, podnaj­mu, dzierżawy, poddzierżawy
 • wypożyczania artykułów użyt­ku osobistego i domowego.
 • konserwacji i naprawy ma­szyn biurowych, księgujących i liczących,
 • prowadzenia przed­szkoli,
 • zwalczanie pożarów i zapobiegania pożarom,
 • usług związanych z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi.

5,5% stawką objęte są przychody:

 • z prowadzenia działalności wytwórczej,
 • z robót budowlanych lub z przewozu ładunków taborem samochodowym
 • prowizje z działalności handlowej w zakresie sprzedaży: jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów.

3% stawka obejmuje przychody z:

 • działalności gastronomicznych, usługowych w za­kresie handlu działalności rybaków morskich i zalewowych w sprzedających ryby i inne surowce z własnych połowów, odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (poza nieruchomościami), usług związanych z produkcją zwierzęcą (z wyjątkiem usług weterynaryjnych), a także:
 • niektóre dotacje i subwencje,odsetki od środków na rachunkach bankowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, umorzone lub przedawnione zobowiązania, świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia,wynagrodzenie płatników.

2% stawka stosowana jest:

 • przy naliczaniu ryczałtu od sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu ( art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r, art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Proporcjonalne odliczenie ulg podatkowych

Ryczałtowcom przysługuje prawo do większości im ulg i odliczeń podatkowych  z jakich korzystają podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych.Od przychodu nie mogą odliczyć jedynie ulgi na działalność badawczo rozwojową. Mogą natomiast  dokonać odliczeń z tytułu darowizny na cele kultu religijnego i cele pożytku publicznego, wydatków na użytkowanie internetu, z tytułu honorowego oddania krwi, ulgi rehabilitacyjnej, wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IKZE i nabytych wcześniej ulg mieszkaniowych. Od przychodu ryczałtowca odlicza się też skladki na ubezpieczenie społeczne,

Jeśli ryczałtowiec korzysta w PIT-28 z ulg i odliczeń, a ryczałt opłaca według kilku stawek, to odliczeń powinien dokonywać proporcjonalnie do przychodów w poszczególnych stawkach. Proporcja polega na odliczeniu przysługujących podatnikowi ulg podatkowych od przychodów opodatkowanych różnymi stawkami w takim udziale procentowym, w jakim przychód objęty daną stawką pozostaje w sumie przychodów.

Natomiast dla przekazania 1% dla organizacji pożytku publicznego czy odliczenia składki zdrowotnej nie ma znaczenie opodatkowanie różnymi stawkami ryczałtu, poniewaz odliczenia te są dokonywane od podatku, a nie od przychodu. Odliczenia dokonuje się od łącznej kwoty podatku.

Previous Przełom w leczeniu chorych z zaawansowanymi nowotworami skóry
Next Cateringi dietetyczne uratowały mi życie

Może to Ci się spodoba

Książka i Film 0 Comments

Kreatywne pomysły na zabawę z dzieckiem

Każdy rodzic wie, że zabawa z dzieckiem to nie tylko świetna okazja do wspólnego spędzenia czasu, ale także doskonały sposób na rozwijanie jego umiejętności. Istnieje wiele kreatywnych sposobów na zabawę

Książka i Film 0 Comments

Jak postępować po szkodzie z OC sprawcy?

Jeśli doznali Państwo uszczerbku na zdrowiu, muszą Państwo mieć możliwość uzyskania odszkodowania. Poniżej przedstawiamy poradnik, który jest niezbędny w przypadku szkody w pojeździe. Podstawowe informacje o szkodach komunikacyjnych. Zgłoś szkodę

Książka i Film 0 Comments

Fakty i mity na temat instrukcji obsługi kominka

Wlot powietrza znajduje się od strony zachodniej. „Żeby wiało”. Ten mit stworzył Murator, a do dziś jest on powtarzany przez wielu potentatów, takich jak ten, który produkuje wkładki norweskie. Choć

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź